ZrCoin – ICO overview

0
848

 

Project ZrCoin
Start day 5 / 11 / 2017
End day 5 / 6 / 2017
Website http://www.zrcoin.io
White Paper Xem

 

Công ty lựa chọn Blockchain để đầu tư vào việc sản xuất các vật liệu công nghiệp.
IIE nhằm gây quỹ cho sự phát triển của nhà máy.

Phân phối Token

Tất cả các Token sẽ được phân phối sau ICO trong một tuần cho những người tham gia, 100%


Giá Token

Ngày 1 – $ 1,40

Ngày 2 – $1,44

Ngày 3 – $ 1,46

Ngày 4 – $1,47

Ngày 5-6 – $1,48

Ngày 7-13 – $1,50

Ngày 14-20 – $1,53

Ngày 21-26 – $1,54

Ngày 27-30 – $1,55


Dự kiến ​​tăng

Hơn 3,5 triệu đô la Mỹ

loading...

NO COMMENTS

TRẢ LỜI