Pool đào Bitcoin lớn nhất đã bắt đầu hỗ trợ khai thác Bitcoin Ulimited – BTU

Antpool, Pool khai thác Bitcoin lớn nhất, đóng góp 16.6% tổng lượng khai thác Bitcoin trên toàn cầu, mới đây đã thông báo rằng toàn bộ pool sẽ được chuyển sang Bitcoin Unlimited – BTU. Antpool, đã chuyển đổi các cài đặt của mình tạo ra các khối hỗ trợ khai thác BTU, làm gia tăng […]

Continue Reading